Πολιτική ποιότητας

Πολιτική ποιότητας

 

Η πολιτική ποιότητας της IPS αποτελείται από την διάθεση προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, ανταποκρινόμενη πλήρως στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της.

H IPS  ως κατασκευάστρια εταιρία συστημάτων αυτοματισμών και πληροφορικής, οφείλει να συμμορφώνεται  με τις εθνικές αλλά και διεθνείς κανονιστικές απαιτήσεις του κλάδου της.

Για την κατασκευή των συστημάτων η IPS χρησιμοποιεί πρώτες ύλες  από τους μεγαλύτερους Ευρωπαϊκούς οίκους του κλάδου.

Κατά την διάρκεια της κατασκευής των προϊόντων της, η εταιρίας μας εφαρμόζει συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης  και ελέγχου των συστημάτων  της, πριν την οριστική παράδοση στον τελικό πελάτη.

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του συστήματος διαχείρισης ποιότητας (Σ.Δ.Π),  το οποίο καθορίζει ενέργειες όπως:

  • Μεμονωμένες επιθεωρήσεις  όλων των πρώτων υλών πριν την τελική εφαρμογής τους.
  • Λειτουργικός έλεγχος επιμέρους υλικών και μερών του συστήματος  μέσω ειδικών λογισμικών της εταιρίας μας.
  • Τελικός έλεγχος λειτουργίας των συστημάτων, πριν την παράδοση , με ελέγχους  που τείνουν να προσομοιάσουν τις  συνθήκες  της τελικής εγκατάστασης.
  • Συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων μέσω  καταγραφής αιτιών εμφάνισης  αδυναμιών, ώστε να εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές  ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.
  • Παρακολούθηση των επιδόσεων των προμηθευτών, με συνεχείς ενημέρωση νέων προϊόντων και τεχνολογιών.

 
Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας μας πιστοποιείται από τις αρχές του 2010 με σύστημα διαχείρισης ποιότητας  ISO 9001:2008  με πεδίο εφαρμογής Κατασκευή και εμπορία ειδών αυτοματισμού και συστημάτων στάθμευσης.